Stratec beschikt over tal van hulpmiddelen en een gediversifieerde knowhow op het vlak van vervoerseconomie.

De toewijzing van overheidsmiddelen moet grondig worden gewikt en gewogen. Sociaaleconomische studies met betrekking tot vervoer zijn essentieel om het belang van projecten te kunnen objectiveren en prioriteiten te stellen. Stratec voert deze studies uit met de meest vooruitstrevende economische enquête- en analysemethodes.

We gaan hierbij steeds uit van het gedrag van de gebruikers, zodat de gemeenschap hier ook écht beter van wordt. Op die manier kunnen we een volledig antwoord bieden op alle aspecten en problemen die te maken hebben met personen- en goederenvervoer.

Trans-european transport network

Stratec neemt deel aan verschillende Europese studies met het oog op de invoering van Europese vervoerscorridors.

cliquez pour agrandir

Dit nieuwe infrastructuurbeleid van de Europese Unie wil een doeltreffend Europees vervoersnetwerk opzetten doorheen de 28 lidstaten om zo groei en werkgelegenheid te stimuleren. Een centraal netwerk bestaande uit 9 grote corridors moet de oost-westverbindingen hertekenen, knelpunten wegwerken, de infrastructuur moderniseren en het grensoverschrijdend personen- en goederenvervoer binnen de EU vergemakkelijken.

Het draagt niet alleen bij tot betere aansluitingen tussen de verschillende vervoerswijzen, maar ook tot de realisatie van de klimaatdoelstellingen.

Samen met een aantal andere studiebureaus begeleidt Stratec de EU bij de analyse van de netwerken en vervoersstromen, alsook bij het projectbeheer van 3 Europese corridors die dwars door België lopen. Het betreft hier meer bepaald de corridors Noordzee – Middellandse Zee, Noordzee – Baltische staten en Rijn-Alpen

Goederenvervoer

In de loop der jaren heeft Stratec een doorgedreven expertise opgebouwd met betrekking tot goederenvervoer,

cliquez pour agrandir
cliquez pour agrandir

En dan vooral wat het vervoer over binnenwateren betreft. We hebben een multimodaal vervoersmodel ontwikkeld voor heel Europa dat zowel vraag, netwerken als kostenfunctie per vervoerswijze omvat. Het werd doorheen de jaren verder verfijnd binnen de context van een hele reeks grootschalige, transnationale projecten, zodat we nu over zeer gedetailleerde gegevens beschikken. Dit model laat toe om prognoses op te stellen met betrekking tot de vervoersvraag en kosten-batenanalyses te maken voor infrastructuurprojecten (verhoging van het gabariet, verdieping van de ankerplaatsen…) of wijzigende exploitatie (uurregelingen, baggerwerkzaamheden).

Ook op het vlak van vrachtvervoer heeft Stratec een aantal benchmarkstudies uitgevoerd, meer bepaald met betrekking tot de inkomsten en uitgaven van infrastructuurbeheerders; de internalisering van externe kosten; de bepaling en optimalisatie van tolinkomsten; de draagkracht van gebruikers en de evaluatie van het beleid.

Personenvervoer

Ook op het vlak van openbaar personenvervoer staat Stratec aan de top.

Binnen deze sector nemen de interstedelijke en stedelijke/peristedelijke spoorsystemen een belangrijke plaats in. De laatste jaren heeft het ‘spoorwegteam’ van Stratec zich toegelegd op thema’s zoals de elasticiteit van de treinreizigersvraag, en op grote infrastructuurprojecten in Frankrijk, meer bepaald het “Grand Paris Express”-project. Onlangs heeft Stratec in opdracht van het “Bureau National d’Etudes Techniques et de Développement de Côte-d’Ivoire” een verkeersprognose uitgevoerd en een sociaaleconomische evaluatie gemaakt voor de metro van Abidjan. Daarnaast heeft Stratec ook verschillende prognosestudies uitgevoerd met betrekking tot het treinverkeer, waaronder de studie voor de verbinding “Roissy-Picardie” in opdracht van “SNCF Réseau” (onderzoek naar het openbaar nut van deze verbinding).

Al deze studies behandelen tal van onderwerpen gaande van verkeersprognoses; optimalisatie van het aanbod (bediening, exploitatieschema …); optimalisatie van de tarifering; valorisatie van de kwaliteit van de dienstverlening vanuit het oogpunt van de reizigers; sociaaleconomische evaluatie van projecten; berekening van de gebruikersheffing; energiebalans.

Voor de uitvoering van verkeersstudies beschikken de Stratec-ingenieurs over een brede waaier aan modelleringinstrumenten, meer bepaald specifieke verkeerssimulatiesoftware zoals VISUM, TransCad, CUBE, Saturn, Nodus … alsook over tools voor het maken van micro-economische modellen met betrekking tot keuzegedrag, zoals Biogeme, Alogit …

Evaluatie van vervoersprojecten en -beleid

Wij helpen de overheid om hun keuzen en beslissingen te objectiveren.

cliquez pour agrandir

Stratec heeft een groot aantal sociaaleconomische evaluaties uitgevoerd met betrekking tot vervoersprojecten en vervoersbeleid, en dit in zeer uiteenlopende contexten (uitbreiding tramlijnen; investeringen autowegen; automatisch metroproject “Grand Paris Express”; project “Canal Seine-Nord Europe”, …). Wij volgen de laatste ontwikkelingen op het vlak van sociaaleconomische evaluatie op de voet op, waarbij we ons vooral richten op de Angelsaksische methodologieën, en integreren deze nieuwe inzichten in onze kosten-batenanalyses. Zo houden we onder meer rekening met de “bredere economische effecten” (Wider Economic Benefits); met de impact van vervoersprojecten op de agglomeratie en de productiviteit; met de effecten van verdichting, enzovoort

Bij de uitvoering van onze studies, kwamen we in contact met verschillende benchmarksystemen voor sociaaleconomische evaluatie, zoals de systemen van de Europese Commissie, de Franse instructiekaders van Robien en Royal, het Britse referentiesysteem, de aanbevelingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, … wat ons in staat stelt om een kritische houding aan te nemen tegenover de verschillende methodes en normen.

Ex post evaluatie

Wij voeren ook evaluaties uit van het vervoersbeleid in bredere zin.

cliquez pour agrandir

Deze omvatten ook ex post evaluaties. Dit soort studies bestudeert en evalueert de sociaaleconomische impact van openbaar beleid. Zo zijn we nagegaan hoe de invoering van een kilometerheffing voor vrachtwagens in het Waals Gewest en de bijhorende begeleidende maatregelen een invloed hebben op het Waalse bedrijfsleven en de economie, op de attractiviteit van het Waals Gewest, en op de Waalse gemeenschap.

Onze belangrijkste hulpmiddelen

  • die peilen naar de gebleken voorkeuren en de gestelde voorkeuren 
  • Discrete keuzemodellen: softwarepakketten Biogeme, Alogit
  • Multimodale vervoersmodellen: softwarepakketten Visum, CUBE, Transcad, Nodus, …
  • Wegverkeermodellen: Saturn
  • Kosten-batenanalyse
  • Multicriteria-analyse
  • SWOT-analyse
  • Benchmark

Enkele belangrijke referenties :

View more

Commission Européenne

2018 - 2022

Etudes sur les principaux corridors du réseau transeuropéen de transport (RTE-T) : North Sea – Baltic corridor

SOFICO

2018 - 2018

Évaluation socio-économique du Plan d’investissement des axes E411 et N5

Voies Navigables de France

2018 - 2018

Mise à jour de la prévision des trafics Seine-Escaut

Voies Navigables de France

2017 - 2018

Etude de trafics du projet de liaison fluviale Bray-Nogent

SOFICO

2016 - 2019

Etudes sur les impacts socio-économiques de la mise en oeuvre du prélèvement kilométrique intelligent pour poids lourds en Wallonie

ROYAUME DU MAROC

2016 - 2016

Evaluation du Contrat de Gestion Déléguée du transport collectif par autobus dans le Grand Casablanca pour la période 2004-2015

SOFICO

2016 - 2016

Etude socio-économique de l’accroissement du gabarit de navigation de la Meuse en région liégeoise

Presentation - French

Commission Européenne

2015 - 2017

Etudes sur les principaux corridors du réseau transeuropéen de transport (RTE-T) : North Sea–Mediterranean corridor

Presentation - French

SNCF RESEAU

2015 -

Estimation des coûts marginaux d’entretien du réseau ferré national

BNETD

2014 - 2016

Etude de Trafic du projet de train urbain d’Abidjan

Voies Navigables de France

2014 - 2017

Mise à jour de l’évaluation socio-économique du Canal Seine-Nord Europe

Presentation - French

Société du Grand Paris

2014 - 2017

Appui scientifique pour l’utilisation de modèles de transports par la Société du Grand Paris