Ruimtelijke ordening is een complexe materie die een multidisciplinair team vereist bestaande uit stedenbouwkundigen, inrichters van de openbare ruimte, geografen, vervoeringenieurs, economen, planners, big data-analisten, milieudeskundigen, … Stratec heeft al die expertise in huis.

Notre bureau est en mesure d’aider les responsables du développement régional et urbain à formuler leurs stratégies et à élaborer leurs plans d’action.

Dans une perspective à la fois systémique et stratégique, nous sommes à leurs côtés notamment dans les domaines de la programmation spatiale, des politiques sectorielles (habitat et logement, services publics, transport et mobilité, économie, etc.), de la logistique régionale et de la protection de l’environnement.

Actuellement, Stratec réalise avec Safège le Schéma directeur régional d’aménagement et de développement durable pour la zone côtière du Cameroun.

Stratec heeft ook de opdracht gekregen om samen met het onderzoeksbureau VITO een studie uit voeren naar de stadsuitbreiding van de steden Marrakesh en Tanger. Deze studie, die stoelt op haarfijne modellering op basis van cellulaire automaten, moet ons toelaten om enerzijds meer inzicht te krijgen in de groeimechanismes en de stedelijke expansie, en anderzijds een duurzaam inrichtingsbeleid te ontwikkelen en uit te testen vanuit economisch, sociaal en milieustandpunt.

Geïntegreerde grondgebruik-transportbeleidsstudies

Sinds de jaren 90, heeft Stratec expertise ontwikkeld in het realiseren van geïntegreerde grondgebruik-transportmodellen, waarmee zowel de ruimtelijke als sociaaleconomische effecten van vervoerssystemen volledig in aanmerking kunnen worden genomen.

Aan de hand van deze complexe modellen, heeft Stratec de diverse korte- en langetermijneffecten bestudeerd van het toekomstige Brusselse gewestelijke metronetwerk “GEN”, en van het Parijse “Grand Paris Express”-netwerk. Hierbij werd meer bepaald nagegaan hoe deze systemen een impact hebben op de mobiliteit, de lokalisatie van gezinnen en bedrijven, de sociaaleconomische structuur van de ruimte en de milieukwaliteit.

Zo konden de gecombineerde effecten van begeleidende maatregelen worden getest, meer bepaald op het vlak van reglementering, tarifering (vervoer, parkeren), bestemming van en belasting op het grondgebruik.

Stratec heeft ook samengewerkt met het bureau David Simmonds Consultancy om een interregionaal grondgebruik-transportmodel voor Frankrijk uit te werken, met de bedoeling om een evaluatie te maken van de effecten van het “Grand Paris Express”-netwerk op de interregionale spreiding van investeringen, economische groei en migratie.

Europese onderzoeksprojecten en stedelijke uitbreiding

Stratec heeft grote expertise opgebouwd in het opmaken van geïntegreerde Grondgebruik-Transportmodellen en plannen, meer bepaald in de context van verschillende Europese onderzoeksprojecten waarin een groot aantal stadsbeleidssystemen werden getest (ESTEEM, TRACE, EUROSIL, PROPOLIS, SCATTER, SUSTAINCITY).

cliquez pour agrandir

Zo heeft Stratec heel specifiek onderzoek gevoerd naar stedelijke uitbreiding: wat zijn de onderliggende mechanismen; wat is de meest doeltreffende beleidsvorm om deze problematiek beheersbaar te maken; welke indicatoren moeten worden uitgewerkt, …

Al deze aspecten werden nader onderzocht binnen de context van de onderzoeksprojecten SCATTER en SUSTAINCITY. Stratec heeft deze expertise ook toegepast op lokale projecten, zoals het “GEN”-project in Brussel en het “Grand Paris Express”-project in Parijs.

Onze belangrijkste hulpmiddelen

  • Geïntegreerde Grondgebruik/Transportmodellen: softwarepakketten Tranus, Delta, UrbanSim
  • Geografische Informatiesystemen: softwarepakketten QGis, ArcGis, Mapinfo

Enkele belangrijke referenties :

View more

République du Cameroun

2017 - 2018

Schémas d’aménagement régionaux au Cameroun

SOFICO

2016 - 2016

Etude socio-économique du projet de mise au gabarit autoroutier de la N5 entre Somzée et Frasnes (Couvin)

Société du Grand Paris

2014 - 2018

Modèle interrégional “usage du sol – transport” pour la France métropolitaine

IDEA

2014 - 2014

Participation à l’élaboration du schéma-directeur en matière de mobilité et d’aménagement du territoire sur une partie du territoire du Cœur du Hainaut , autour de la N51

Royaume du Maroc

2017 - 2018

Modélisation de la croissance urbaine des villes de Tanger et de Marrakech

Presentation - French

Service Public de Wallonie

2017 - 2018

Rapport d’incidences environnementales (RIE) du Schéma de développement du territoire de la Wallonie

Presentation - French